Skip to main content

CO TO JEST ZNAK CE?

Oznaczenie CE (Conformité Européenne) to europejski znak zgodności. Użycie go na opakowaniu produktu świadczy o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta odpowiednich wymagań zawartych w dyrektywach / rozporządzeniach europejskich, a także w normach europejskich obejmujących dany wyrób. Produkt spełniający wymagania bezpieczeństwa będzie oznakowany znakiem CE dając tym samym informację użytkownikowi, że jest bezpieczny i poprawnie wprowadzony do obrotu.

PO CO ZOSTAŁ WPROWADZONY?

Po zniesieniu przez Unię Europejską wszelkich barier w handlu między krajami członkowskimi oraz ustanowieniu wspólnej polityki wobec krajów partnerskich spoza UE, utworzony został w skali Wspólnoty obszar swobodnego przepływu towarów. Główną barierą w handlu pozostały jednak wewnątrzpaństwowe wymagania dotyczące np. jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Stosowane przez państwa własne systemy przepisów i norm często znacząco różniły się od innych. Powodowało to szereg problemów dla producentów, którzy chcąc sprzedawać swój produkt w różnych krajach, za każdym razem musieli spełniać odrębne wymagania.

Ze względu na bezpieczeństwo konsumentów, nie można było zlikwidować norm, więc jedynym wyjściem było ujednolicenie systemów krajowych, tak aby na obszarze całej Wspólnoty towary podlegały takim samym wymaganiom.

W 1993 r. stworzone zostały, na szczeblu Unii Europejskiej, europejskie akty prawne zwane DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA. Określały one zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów, które należy spełnić przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku na Jednolitym Rynku Europejskim.

CZY OZNACZENIE CE JEST OBOWIĄZKOWYM CZY DOBROWOLNYM OZNAKOWANIEM?

  • jeżeli wyrób podlega pod którąś z Dyrektyw Nowego Podejścia oznakowanie CE jest obowiązkowe.
  • nadawanie oznakowania CE na wyroby, które nie podlegają pod Dyrektywy Nowego Podejścia jest zabronione.

KTO MOŻE NADAĆ ZNAK CE?

Oznakowanie CE może nadać producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Większość wyrobów podlega pod Moduł A czyli moduł samooceny producenta. Jeśli mamy do czynienia z innym modułem (B lub D) należy uzyskać certyfikat badania typu UE we współpracy z jednostką notyfikowaną (instytutem certyfikującym).

CZYM JEST CERTYFIKAT CE?

Pojęcie „Certyfikat CE” w nomenklaturze dyrektyw Nowego Podejścia nie istnieje. Jeśli ktoś mówi o certyfikacie CE to najprawdopodobniej chodzi mu o deklarację zgodności UE lub o certyfikat badania typu UE potwierdzający zgodność produktu z odpowiednią normą EN.

Aktualnie proces znakowania i certyfikacji regulowane jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016 425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89 686 /EWG).

Źródło: https://www.oznakowanie-ce.pl